Praca

Praca / Dlaczego Pomiar-Serwis

Liczą się Ludzie

Pomiar Serwis zawdzięcza swój sukces pracownikom - ludziom kreatywnym, kompetentnym i przedsiębiorczym. Dlatego właśnie wpieramy rozwój naszych pracowników, wierząc, że ich zaangażowanie przekłada się na sukces firmy .

Zadowolenie naszych klientów

Zadowolenie naszych klientów zależy wprost od zadowolenia naszych pracowników.

Przywództwo i kierowanie poprzez dawanie przykładu

Będąc wzorcami do naśladowania, przełożeni wcielają niniejsze wytyczne w życie, i regularnie wyjaśniają pracownikom zasady w nich zawarte.

Zaufanie

Wzajemne zaufanie jest fundamentem naszych relacji w miejscu pracy. A zaufaniu musi towarzyszyć szczerość i autentyczność we wzajemnych kontaktach. Szanujemy odmienność i różnorodność osobowości naszych pracowników, z których każdy, jak najlepiej potrafi, przyczynia się do sukcesu firmy.

Otwartość

Porozumiewanie się i przekazywanie treści w sposób bezpośredni i z przekonaniem powinno być naturalnym sposobem komunikacji pomiędzy wszystkimi przełożonymi i pracownikami. Nie do przecenienia jest znaczenie dialogu. Otwarcie rozmawiamy zarówno o sukcesach jak i o błędach czy niedostatkach, a to wzmacnia naszą motywację.

Nakreślanie celów do osiągnięcia

Każdy przełożony, zgodnie ze swoim zakresem kompetencji, jest zobowiązany do precyzyjnego określenia celów długo- i średnioterminowych oraz do skutecznego poinformowania o nich swoich podwładnych. Natomiast cele krótkoterminowe, oraz harmonogramy i działania konieczne do ich osiągnięcia, są wspólnie opracowywane przez kadrę kierowniczą i pracowników. Przynajmniej raz na rok, przełożony w trakcie rozmowy w cztery oczy, ocenia z każdym pracownikiem realizację celów przewidzianych na dany rok.

Kompetencje i przekazywanie odpowiedzialności podwładnym

Osoby na stanowiskach kierowniczych delegują obowiązki na swoich podwładnych. Sprostanie pojawiającym się wyzwaniom możliwe jest tylko poprzez samodzielne działania, wsparte skutecznym podejmowaniem odpowiednich decyzji. Posiadając uprawnienia do podejmowania decyzji, pracownicy mogą przejąć na siebie większą odpowiedzialność i ocenić wkalkulowane ryzyko. Błędy stanowią okazję do wyciągnięcia wniosków i do usprawnienia naszej pracy.

Rozwój zawodowy

Obowiązkiem każdego pracownika jest troska o aktywne rozwijanie własnej kariery zawodowej i zdobywanie nowych kwalifikacji; w realizacji tych celów pracownicy mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony swoich przełożonych.